top of page

polityka prywatności

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Żywosłowie Katarzyna Woźniak-Shukur

ul. Wielicka 57/50

30-552 Kraków

NIP 765-162-71-75

REGON 384478340

(dalej jako „Administrator”).

 

§7. Regulaminu Księgarni internetowej

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Sprzedającemu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.

2. Przetwarzaniu podlegają dane podawane przy składaniu zamówienia za pośrednictwem strony www.zywoslowie.pl (adres e-mail) lub rejestracji na stronie www.zywoslowie.pl w celu korzystania ze sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych (newsletter) dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedającego, w tym o produktach oferowanych przez wydawnictwo i organizowanych przez nie wydarzeniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie założyć konta w sklepie internetowym i ewentualnie wysyłać informacji o naszej ofercie na podany adres e-mail. Możliwe jest złożenie zamówienia bez zakładania konta, jednak w takim wypadku Klient nie uzyskuje dostępu do funkcji sklepu dostępnych dla osób zarejestrowanych.

3. Podstawą przetwarzania danych do celów opisanych w ust. 1 są: niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego świadczenia usług związanych z udostępnieniem dodatkowych funkcji sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO); uzasadniony interes administratora, polegający na przedstawieniu informacji o ofercie wydawnictwa, o ile zostanie wyrażona zgoda na wysyłanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach: przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank SA („Bank”) oraz PayU SA w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Księgarni internetowej usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych – RODO); obsługą i rozliczaniem przez Bank oraz PayU SA płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); w celu weryfikacji przez Bank i PayU S.A. należytego wykonania umów zawartych z Księgarnią internetową, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane podawane w trakcie składania zamówienia na stronie www.zywoslowie.pl (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP, przedmiot zamówienia) będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.zywoslowie.pl, tj. w celu księgowania, skompletowania i wysyłki zamówionych towarów. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

6. Dane osobowe będzie przetwarzał Administrator danych osobowych określony w Definicjach.

7. Dane podane przy rejestracji będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez osobę dokonującą rejestracji. Dane podane dla potrzeb wysyłki informacji handlowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na taką wysyłkę lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Dane podane w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Klientowi wobec Administratora lub Administratorowi wobec Klienta.

8. Dostęp do danych mogą uzyskać podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu w celu obsługi informatycznej, a w przypadku realizacji zamówień także obsługi księgowej, logistycznej i dostarczania przesyłek. Takimi podmiotami są obecnie: WIX.com Ltd., mBank SA i PayU SA (dla potrzeb obsługi płatności internetowych), firma kurierska lub Poczta Polska, stosownie do wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia. Przekazanie danych uprawnia odbiorcę do korzystania z nich tylko w wyraźnie wskazanych przez nas celach. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i otrzymamy odpowiednie żądanie.

9. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie lub telefonicznie pod adresem podanym w Definicjach.

10. Zgoda na wysyłanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego). W przypadku danych związanych z wysyłką informacji handlowej przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba przekazująca dane ma prawo do ich poprawiania. Osobie przekazującej dane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W przypadku gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Księgarnią internetową, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Księgarnią internetową. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub PayU SA w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana na rzecz Księgarni przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub PayU SA na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub PayU SA w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Księgarnią a Bankiem lub PayU SA.

12. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz należytego ich zabezpieczania.

bottom of page