top of page

regulamin księgarni internetowej

 

Definicje

 

Administrator danych osobowych: Żywosłowie Katarzyna Woźniak-Shukur, ul. Wielicka 57/50, 30-552 Kraków, NIP 765-162-71-75, nr REGON 384478340 (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe:

Żywosłowie Katarzyna Woźniak-Shukur

ul. Wielicka 57/50

30-552 Kraków

e-mail: kontakt@zywoslowie.pl

+48 733 403 033

Nr rachunku bankowego: mBank 07 1140 2004 0000 3602 7925 5086

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Księgarni internetowej

 

Konsument: Klient będący osobą fizyczną i dokonujący ze Sprzedającym zawarcia umowy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Księgarnia internetowa: księgarnia internetowa w domenie www.zywoslowie.pl (dalej jako „Księgarnia internetowa”) jest prowadzona przez:

Żywosłowie Katarzyna Woźniak-Shukur

ul. Wielicka 57/50

30-552 Kraków

NIP 765-162-71-75

REGON 384478340

Sprzedający:

Żywosłowie Katarzyna Woźniak-Shukur

ul. Wielicka 57/50

30-552 Kraków

NIP 765-162-71-75, REGON 384478340

 

 

§1. Zakupy i płatności

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem Księgarni internetowej w domenie www.zywoslowie.pl.

2. Informacje na stronie Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

4. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Księgarni. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, sposobu dostawy i sposobu zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i go akceptuje. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

5. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Księgarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.

6. Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres e-mail podany w zamówieniu i będzie zawierał informacje na temat: imienia i nazwiska (nazwy), adresu siedziby Sprzedającego, głównych cechach świadczenia i jego przedmiotu, ceny obejmującej wszystkie jej składowe, a w szczególności cła i podatki, zasady zapłaty ceny, kosztów oraz terminu i sposobu dostawy, prawa odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni ze wskazaniem wyjątków od tego prawa, miejsca i sposobu składania reklamacji.

Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

7. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta, to znaczy co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest chwila otrzymania przez Klienta oświadczenia od Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą złożenia tego oświadczenia między Sprzedającym a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.

8. Na zamówione produkty wystawiana jest faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Sprzedającego lub płatność przez serwis PayU.pl. Sprzedający nie akceptuje płatności za pobraniem ani płatności gotówką.

10. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem kontakt@zywoslowie.pl. Składając zamówienie na treści cyfrowe, Klient wyraża zgodę na ich dostarczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) i przyjmuje do wiadomości, że dostarczenie treści cyfrowych po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.

11. Ceny produktów w Księgarni są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów w Księgarni nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane odrębnie.

 

§2. Koszty dostawy

1. Księgarnia pobiera opłatę obejmującą koszt dostawy przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cenników przewoźników (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. Aktualne koszty dostawy krajowej znajdują się w tabeli opłat opublikowanej na stronie Księgarni w zakładce „cennik dostawy”. W celu wyceny przesyłek zagranicznych prosimy o kontakt e-mailowy z Księgarnią przed złożeniem zamówienia: kontakt@zywoslowie.pl.  

3. Koszty dostawy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

4. Koszty dostawy doliczany jest do kwoty zamówienia.

 

§3. Terminy dostawy i metody płatności

1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru formy przesyłki.

2. 2. Księgarnia przyjmuje płatności online za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności elektronicznych PayU. Płatności mogą być realizowane kartą płatniczą lub kredytową. Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu płatności internetowych w serwisie PayU. Księgarnia przyjmuje także płatności przelewem tradycyjnym (płatności manualne). Na dzień dzisiejszy Księgarnia nie przyjmuje płatności gotówką przy odbiorze zamówienia ani szybkimi przelewami online.

3. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Księgarnia oczekuje na wpłatę 7 dni roboczych, licząc od chwili złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie tego terminu nie odnotujemy wpłaty na koncie Księgarni, zamówienie zostaje anulowane.

Jeżeli ostateczna wartość zamówienia będzie niższa niż wartość obciążenia karty kredytowej lub konta bankowego Klienta, nadpłata zostanie automatycznie odesłana na konto, z którego dokonano wpłaty. Zwrot następuje przeciętnie w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia anulowania zamówienia bądź niepełnej wysyłki, choć termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Księgarni.

W indywidualnych przypadkach dla firm i instytucji budżetowych (szkoły, przedszkola, biblioteki, uczelnie itd.) oferujemy możliwość realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności za fakturę VAT lub na podstawie faktury pro forma. Prosimy jednak pamiętać, że jest to opcja dostępna po uprzedniej weryfikacji Klienta przez Księgarnię, a opcja odroczonej płatności może być oferowana wyłącznie placówkom budżetowym.

4. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta ani niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy we wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (kliknij, aby pobrać oświadczenie) i wysłać je na adres korespondencyjny Księgarni w formie papierowej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ust. 1 powyżej, umowę uważa się za niezawartą, a Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty do Księgarni lub przekazać je osobie upoważnionej przez Księgarnię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem. Księgarnia nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności: gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Koszty zwrotu produktu do Księgarni ponosi Klient. Księgarnia nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§6. Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Wydawnictwa z dopiskiem: „Reklamacja” (kliknij, aby pobrać formularz reklamacji).

3. Koszty przesyłki reklamowanego produktu ponosi Klient. Księgarnia nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

4. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Warunkiem przyjęcia towaru w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.

5. Sprzedający nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Sprzedającemu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.

2. Przetwarzaniu podlegają dane podawane przy składaniu zamówienia za pośrednictwem strony www.zywoslowie.pl (adres e-mail) lub rejestracji na stronie www.zywoslowie.pl w celu korzystania ze sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych (newsletter) dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedającego, w tym o produktach oferowanych przez wydawnictwo i organizowanych przez nie wydarzeniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie założyć konta w sklepie internetowym i ewentualnie wysyłać informacji o naszej ofercie na podany adres e-mail. Możliwe jest złożenie zamówienia bez zakładania konta, jednak w takim wypadku Klient nie uzyskuje dostępu do funkcji sklepu dostępnych dla osób zarejestrowanych.

3. Podstawą przetwarzania danych do celów opisanych w ust. 1 są: niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego świadczenia usług związanych z udostępnieniem dodatkowych funkcji sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO); uzasadniony interes administratora, polegający na przedstawieniu informacji o ofercie wydawnictwa, o ile zostanie wyrażona zgoda na wysyłanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach: przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank SA („Bank”) oraz PayU SA w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Księgarni internetowej usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych – RODO); obsługą i rozliczaniem przez Bank oraz PayU SA płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); w celu weryfikacji przez Bank i PayU S.A. należytego wykonania umów zawartych z Księgarnią internetową, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane podawane w trakcie składania zamówienia na stronie www.zywoslowie.pl (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP, przedmiot zamówienia) będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.zywoslowie.pl, tj. w celu księgowania, skompletowania i wysyłki zamówionych towarów. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

6. Dane osobowe będzie przetwarzał Administrator danych osobowych określony w Definicjach.

7. Dane podane przy rejestracji będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez osobę dokonującą rejestracji. Dane podane dla potrzeb wysyłki informacji handlowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na taką wysyłkę lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Dane podane w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Klientowi wobec Administratora lub Administratorowi wobec Klienta.

8. Dostęp do danych mogą uzyskać podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu w celu obsługi informatycznej, a w przypadku realizacji zamówień także obsługi księgowej, logistycznej i dostarczania przesyłek. Takimi podmiotami są obecnie: WIX.com Ltd., mBank SA i PayU SA (dla potrzeb obsługi płatności internetowych), firma kurierska lub Poczta Polska, stosownie do wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia. Przekazanie danych uprawnia odbiorcę do korzystania z nich tylko w wyraźnie wskazanych przez nas celach. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i otrzymamy odpowiednie żądanie.

9. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie lub telefonicznie pod adresem podanym w Definicjach.

10. Zgoda na wysyłanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego). W przypadku danych związanych z wysyłką informacji handlowej przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba przekazująca dane ma prawo do ich poprawiania. Osobie przekazującej dane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W przypadku gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Księgarnią internetową, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Księgarnią internetową. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub PayU SA w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana na rzecz Księgarni przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub PayU SA na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub PayU SA w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Księgarnią a Bankiem lub PayU SA.

12. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz należytego ich zabezpieczania.

§8. Ochrona praw autorskich

1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Księgarnia zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego znaczną liczbę produktów wskazującą na ich przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021.

3. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Księgarni. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

bottom of page